Wedstrijdreglement

Hoofdstuk 1: Wedstrijdreglement

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Solucious nv, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle, BTW BE0448.692.207 (hierna ‘Solucious’), en staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die op het Belgisch grondgebied wonen. Er is geen aankoopverplichting. Je moet wel klant zijn. 

2. De wedstrijd loopt van 23/11/2021 00.01h tot en met 07/12/2021, 23.59h.

3. De wedstrijd en bijgevolg het wedstrijdformulier zal terug te vinden zijn op www.solucious.be. Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers de wedstrijdvraag correct te beantwoorden en een antwoord te geven op de schiftingsvraag. 

4. De winnaar is diegene die aan het einde van de wedstrijd het juiste antwoord heeft gegeven op de wedstrijdvraag én het dichtst bij het correcte antwoord op de schiftingsvraag zit. In geval van ex-aequo wordt de winnaar aangeduid door middel van lottrekking. De winnaars zullen uiterlijk 31/12/2021 verwittigd worden.

5. Er wordt slechts 1 deelname per klantnummer aanvaard. Met betrekking tot het aantal geldige deelnames wordt geen rekening gehouden met onvolledige of foutieve antwoorden, noch met antwoorden die op een andere wijze worden verstuurd dan via het wedstrijdformulier 

6. In deze wedstrijd is de prijs 1 immersive dining experience voor 2 personen op de Meir in Antwerpen. Solucious behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voornoemde selectie van artikelen te wijzigen. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. 

7. Een medewerker van Solucious zal na afloop van de wedstrijd contact opnemen met de winnaars via het e-mailadres dat werd opgegeven bij deelname. Indien de winnaar niet binnen 2 weken reageert, verliest hij het recht op zijn prijs. De winnaar verliest alsook het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de 2 maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd. 


8. Het personeel van Solucious mag niet deelnemen aan deze wedstrijd. Andere personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie of de verspreiding van deze wedstrijd zijn eveneens van deelname uitgesloten.


9. De deelname aan deze wedstrijd vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in kader van het verloop en de afhandeling van de wedstrijd zoals beschreven in de privacyverklaring van de wedstrijd. De privacyverklaring is onderaan het wedstrijdreglement te vinden in hoofdstuk 2. 


10. Solucious behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.  

11. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt Solucious zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken. 

12. Solucious is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die uitgaan van uw internetverbinding of derden. 

13. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd.

14. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.

 

Hoofdstuk 2: Privacyverklaring


Solucious behandelt de gegevens van de deelnemers als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden die niet tot de Colruyt Group behoren. Zij worden gebruikt voor het verdere verloop en afhandeling van deze wedstrijd aangezien Solucious zonder deze gegevens de winnaars niet kan contacteren. 

Iedere deelnemer stemt ermee in dat, indien hij of zij de winnaar is, hij of zij persoonlijk, telefonisch of via email, gecontacteerd zal worden door Solucious.

Iedere deelnemer stemt ermee in, indien hij of zij de winnaar is, dat zijn/haar naam mag gepubliceerd worden.

De gegevens worden gebruikt gedurende 1 jaar.  De deelnemers hebben het recht om te vragen hun gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen en het recht om verwerking te beperken. Verder kan de deelnemer bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens, in het bijzonder bij verwerking voor marketingcommunicatie. De deelnemer kan de functionaris voor gegevensbescherming van Solucious ook altijd bereiken voor eventuele klachten, vragen en uitoefening van rechten op: privacy@colruytgroup.com maar de deelnemer heeft ook het recht om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren bij klachten.