Steunmaatregelen horeca - corona covid-19

Versie: 01 mei 2020

Klik hier voor alle belangrijke info, maatregelen en FAQ omtrent Corona covid-19.

Inhoudstafel

 1. De impact van de coronacrisis op je horecazaak
 2. Overbruggingsrecht (update 01/05)
 3. Tijdelijke werkloosheid
 4. Steunmaatregelen FOD Financiën
 5. Bijkomende steunmaatregelen FOD Financiën
 6. Flexibele huurregeling en brouwerijen
 7. Garantieregeling voor bedrijven getroffen door coronacrisis
 8. Steunmaatregelen voor Vlaanderen
           1.       Corona hinderpremie
           2.       Crisiswaarborg
           3.       Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies
           4.       Extra maatregel als je niet verplicht moest sluiten (update 01/04)
 9. Steunmaatregelen voor Wallonië en Brussel

1. De impact van de coronacrisis op je horecazaak

Algemene maatregel
Cafés, uitgaansgelegenheden en feestzalen moeten sluiten. Restaurants moeten hun eetzaal sluiten. Bedrijfsrestaurants sluiten ook. Het verbod geldt evenzeer voor de terrassen van deze etablissementen. Alle “verbruikszalen” moeten dicht.

Afhaal en levering
Het is toegestaan om in afhaal en levering te blijven voorzien. De verkoop van maaltijden om mee te nemen en de leveringen van maaltijden mogen enkel tussen 7u en 22u uitgevoerd worden. Ter ondersteuning stelt het Federaal Voedselagentschap FAVV dat gedurende de duur van de maatregelen geen enkele aanvraag tot registratie van deze nieuwe activiteiten nodig is. Deze nieuwe activiteiten moeten in die periode dus niet worden geregistreerd bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het FAVV wil wel de hygiënevoorschriften nogmaals benadrukken. Je kan die voorschriften hier nalezen. Link naar : http://www.afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/2020-03-13.asp

Social distancing
Als je opteert om afhaal aan te bieden, zorg er dan voor dat voldoende ruimte (1,5 meter) mogelijk is tussen de klanten als zij iets komen afhalen. Wachtrijen worden bij voorkeur buiten de zaak georganiseerd.

Terrassen
Het is belangrijk dat indien het praktisch mogelijk is, het terras ook effectief verwijderd wordt. Indien dit om praktische redenen echt niet kan, moet er gezorgd worden dat ieder gebruik onmogelijk is. Je kan ook opteren om een boodschap te voorzien: “In het kader van de COVID-19-maatregelen is het strikt verboden plaats te nemen op ons gesloten terras”. Belangrijk is dat je kan aantonen dat je als uitbater alle maatregelen hebt genomen om aan de nieuwe richtlijnen te voldoen.

Hotels
Hotels mogen openblijven teneinde te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen. Er mag geen toegang zijn tot bar, restaurants (gemeenschappelijke zalen), ontbijtzalen en recreatieve ruimtes. Roomservice is echter wel toegelaten. Terrasmeubelen moeten worden binnengezet. De vergaderzalen van deze hotels zijn gesloten.

Andere logies
Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, ...) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen.

Foodtrucks
Foodtrucks zijn verboden behalve individuele kraampjes of foodtrucks die meeneemmaaltijden aanbieden, die als een complete maaltijd beschouwd kunnen worden.

Gezondheid en hygiëne
Hou zeker rekening met de nieuwe maatregelen en zorg voor jezelf, je werknemers en je klanten. Dit kan door heel vaak de handen te wassen, eventueel handgel ter beschikking te stellen en de algemene regels over hygiëne in acht te nemen.
We sommen ze nog graag voor je op:

 • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep
 • Vermijd handen geven of kussen bij begroetingen
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. 
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak 
 • Voel je je ziek, direct contact opnemen met een dokter en thuis blijven. 

 Je dient ook werknemers die ziek zijn - ook al zijn het lichte symptomen - naar huis te sturen. Merk je bij jezelf dat je symptomen hebt? Dan raden wij je aan om de activiteiten volledig stop te zetten.

> Terug naar de inhoudstafel bovenaan.

2. Overbruggingsrecht (update 01/05)

Voorwaarden
Het overbruggingsrecht kan aangevraagd worden als je als zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkend echtgenoot momenteel geen inkomen hebt door de coronacrisis. Van zodra je je activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt, zal je ook recht hebben het overbruggingsrecht aan 100 % en eveneens voor de maanden maart en april (bv. ook hotels die ervoor kiezen om dus 7 dagen opeenvolgend te sluiten). 
Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. Dus ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 gestart zijn of die vroeger zelfstandige in bijberoep waren, of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben.
Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen het overbruggingsrecht niet aanvragen.

Update: het crisisoverbruggingsrecht is verlengd tot 31 mei 2020. Bij bepaalde sociale verzekeringsfondsen moet u voor die verlenging geen nieuwe aanvraag indienen. Om zeker te zijn kunt u best contact opnemen met uw sociaal verzekeringsfonds.

Bedrag
Het overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 euro (indien geen kinderlast) of 1.614,10 euro (indien kinderlast) per maand.

Aanvraagprocedure
Je kan het overbruggingsrecht aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Afhaal en levering
Afhaal en levering aanbieden én het overbruggingsrecht aanvragen is mogelijk.

Combinatie corona hinderpremie
Indien je onderneming in aanmerking komt voor de corona hinderpremie, kan je zowel de hinderpremie als het overbruggingsrecht aanvragen. Beide steunmaatregelen zijn dus te combineren als je aan de voorwaarden voldoet.

> Terug naar de inhoudstafel bovenaan.

3. Tijdelijke werkloosheid

Horecazaken die ten gevolge van de opgelegde maatregelen gesloten zijn, kunnen een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen. De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt verlengd met 3 maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen.

Bedrag
De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Aanvraagprocedure
Je kan een volledig overzicht van de voorwaarden en formaliteiten om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen terugvinden op deze pagina onder de derde rubriek ‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0.
De werkgevers die omwille van het coronavirus al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hadden ingediend en die nu worden getroffen door een maatregel tot sluiting, kunnen een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Afhaal en levering
Voor de horecazaken die ondanks de verplichte sluiting toch nog afhaal en levering aanbieden, kan voor alle dagen waarop de werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd. In deze regeling kunnen dus uitzonderlijk werkloosheidsdagen afgewisseld worden met arbeidsdagen.

Periode
De voormelde tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (lockdown) wordt voorlopig aanvaard tot en met 5/04/2020. Maatregelen zullen genomen worden om deze einddatum eventueel automatisch te verlengen, in functie van de toekomstige beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Er moet enkel via de portaalsite van de sociale zekerheid een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA gebeuren, waarin in de rubriek “opmerkingen” moet zijn vermeld “Coronavirus – lockdown” en het nummer van het paritair comité dat van toepassing is. In dat geval moet er geen bijkomend dossier meer ingediend worden bij de RVA ter staving van de overmacht, aangezien het gaat om een maatregel opgelegd door de overheid.

> Terug naar de inhoudstafel bovenaan.

4. Steunmaatregelen FOD Financiën

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), kunnen de volgende steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. Als je voor 30 juni 2020 een aanvraag indient, kan je een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten of kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling bekomen voor bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en/of rechtspersonenbelasting. Voor meer info over de voorwaarden en de aanvraagprocedure, klik hier.

Betalingsplan Sociale werkgeversbijdragen
Wat de sociale zekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt. Voor meer informatie, klik hier.

Betalingsplan BTW
Het zal mogelijk zijn BTW-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier.

Betalingsplan Bedrijfsvoorheffing
Ook i.v.m. de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarde. Voor meer informatie, klik hier.

Personenbelasting en vennootschapsbelasting
Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Voor meer informatie, klik hier.

Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Voor meer informatie, klik hier.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier.

> Terug naar de inhoudstafel bovenaan.

5. Bijkomende steunmaatregelen FOD Financiën

De federale regering heeft nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.
Horeca Vlaanderen trok hiervoor mee aan de kar tijdens deze onderhandelingen. Ze hebben hierop aandrongen om zo de liquiditeit van de vennootschappen op peil te houden. Opnieuw een belangrijke stap, maar ze blijven pleiten voor meer zuurstof voor de sector om deze crisis te overwinnen!

 • Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften
 • Uitstel betaling van btw en bedrijfsvoorheffing
 • Uitstel betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Meer info
Meer lezen over de maatregelen kan via: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomend... . Bespreek dit met je sociaal secretariaat en/of uw boekhouder.

> Terug naar de inhoudstafel bovenaan.

6. Flexibele huurregeling en brouwerijen

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke daden. Horeca Vlaanderen vraagt dan ook dat alle eigenaars van horecavastgoed een inspanning doen in deze moeilijke tijden. Deze zal nodig zijn als we willen voorkomen dat veel panden gaan leegstaan na deze crisis. Het is vaak voor verhuurders veel gemakkelijker om akkoorden met financiële instellingen te maken qua overbrugging dan voor onze horecaondernemers.

Template documenten
Horeca Vlaanderen stelt ter ondersteuning enkele template documenten ter beschikking om een basistool te hebben teneinde verdere afspraken te benaarstigen met hun verhuurders. De template kan je hier downloaden: 

Brouwerijen
De afgelopen dagen gaven heel wat brouwerijen gehoor aan de oproep van Horeca Vlaanderen om samen deze moeilijke periode te overbruggen. Horeca Vlaanderen is hier heel tevreden mee en had hierover contact met verscheidene brouwerijen: AB Inbev, Alken-Maes, Haacht, Duvel-Moortgat, Palm,… . De steunmaatregelen die ze namen naar de horeca toe zijn een stap in goede richting om meer zuurstof te bieden aan de zaakvoerders. De genomen maatregelen zijn divers: het gaat van een kwijtschelding, over opschorting en betaling over een langere periode tot individuele gesprekken over hoe ze de ondernemers kunnen helpen. Ook de bijkomende maatregelen van de verscheidene brouwerijen omtrent teruggave producten, gratis heropstart van de leidingen… zijn belangrijk. Het is aangeraden om contact op te nemen met je brouwerij om afspraken te maken, want alles is echt maatwerk per onderneming.

> Terug naar de inhoudstafel bovenaan.

7. Garantieregeling voor bedrijven getroffen door coronacrisis

Op vraag van Horeca Vlaanderen hebben de federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector de handen in elkaar geslagen om de kredietverlening aan zelfstandigen en bedrijven in stand te houden. De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.

Aanvragen
De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Op deze manier houden we de financiering aan de economie in stand. Wij raden je dus zeker aan om direct contact op te nemen met je financiële instelling om te zien wat voor jou en jouw onderneming mogelijk is onder deze maatregelen.

> Terug naar de inhoudstafel bovenaan.

8. Steunmaatregelen voor Vlaanderen

1. Corona hinderpremie

Net als bij hinder door openbare werken, wordt er een premie voorzien voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet zij die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren. Horecaondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting, kunnen een éénmalige premie van 4.000 euro bekomen en als ze na 5 april hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.

Voorwaarden
De corona-hinderpremie is er voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen.

De voorwaarden zijn:

 • Je bent zelfstandige in hoofdberoep of je bent zelfstandige in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je hebt een onderneming met werkende vennoten of minstens één VTE in dienst.
 • Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 VTE in dienst hebben.
 • De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).
 • Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend.

Bedrag
De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een éénmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.
Voor de horecasector is het voldoende dat de verbruikszaal verplicht is gesloten om in aanmerking te komen, ook indien er nog afhaal- of leveringsdiensten uitgevoerd worden.

Wat bij meerdere vestigingen?
De premie wordt ingeval van volledige verplichte sluiting toegekend per exploitatiezetel voor zover in de bijkomende zetels minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschreven personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Aanvraagprocedure
Momenteel is het nog niet mogelijk om de premie aan te vragen. Je kan je via de website van VLAIO wel al inschrijven om meer informatie te ontvangen, vanaf die beschikbaar is. https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-...
Meer informatie over hoe je dit kan aanvragen en welke formaliteiten nodig zijn, volgen zo spoedig mogelijk. Horeca Vlaanderen heeft er alvast op aangedrongen dat de procedure hiervoor administratief eenvoudig dient te zijn.

Afhaal en levering
Afhaal en levering aanbieden én de corona hinderpremie aanvragen is mogelijk. Voor de horecasector is het voldoende dat de verbruikszaal verplicht is gesloten om in aanmerking te komen voor de corona hinderpremie.

Overbruggingsrecht
Indien je in aanmerking komt voor het overbruggingsrecht (vervangingsinkomen), kan je zowel de hinderpremie als het overbruggingsrecht aanvragen. Beide steunmaatregelen zijn dus te combineren als je aan de voorwaarden voldoet.

Meerdere vestigingen
De premie is aan te vragen voor verschillende vestigingen: voor ondernemers die actief zijn in de horecasector is er een premie mogelijk per uitbatings- of exploitatiezetel, op voorwaarde dat er per uitbatingszetel minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene tewerkgesteld is. Opgelet: als je bijvoorbeeld één café of restaurant hebt zonder personeel, kom je natuurlijk ook nog steeds in aanmerking voor deze premie.

Logies
Hotels die beschikken over een 'gelagzaal' (bv. bar, ontbijtzaal, restaurant) die deze moeten sluiten, kunnen ook gebruik maken van deze premie, ook al moet het hotel zelf niet volledig sluiten onder de huidige maatregelen.

> Terug naar de inhoudstafel bovenaan.

2. Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kunnen we al 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75 % gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

> Terug naar de inhoudstafel bovenaan.

3. Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

> Terug naar de inhoudstafel bovenaan.

4. Extra maatregel als je niet verplicht moest sluiten

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Deze premie van 3000 euro is gericht op ondernemers die niet verplicht moesten sluiten, maar wél negatieve gevolgen ondervinden van deze crisis. Om recht te hebben op de premie dient de onderneming een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Verdere informatie over de modaliteiten kunt u hier terugvinden:

Steunmaatregel

 • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
 • De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO.

Bron: Horeca Vlaanderen (https://www.horecavlaanderen.be/corona)

> Terug naar de inhoudstafel bovenaan.

9. Steunmaatregelen voor Wallonië en Brussel

De steunmaatregelen voor Wallonië en Brussel vind je op volgende websites:


> Terug naar de inhoudstafel bovenaan.

 

Klik hier voor alle de belangrijke info, maatregelen en FAQ omtrent Corona covid-19.

Wie is Solucious?

Waarom meer dan 25.000 professionelen kiezen voor Solucious

  Gemak: Van bestelling, tot levering en service. We zorgen dat alles vlot verloopt.

  Ruim assortiment: Vers, diepgevroren of droog. Afgestemd op je behoeftes.

  Betrouwbare levering: Afspraak is afspraak. Volg je levering via track-and-trace.

  Transparante prijzen: Je foodcost onder controle dankzij competitieve prijzen.

Ontdek meer over horeca groothandel Solucious

Jouw accountmanager staat je bij met raad en daad

Heb je een specifieke vraag of behoefte? Of wens je persoonlijk advies? Contacteer de accountmanager in jouw regio voor een afspraak.

Contacteer jouw accountmanager